Menu

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Premium Fitness: Premium Fitness B.V. alsmede de activiteiten die onder de naam Premium Fitness worden aangeboden.
Premium Fitness vestiging: de fysieke locatie waar Premium Fitness haar activiteiten aanbied.
Bedrijfsfitness: deelname aan Premium Fitness tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan.
Deelnemer: natuurlijk persoon, welke deelneemt aan een door Premium Fitness aangeboden activiteit en hiermee rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.
Trainer / trainster: Een medewerker van een Premium Fitness Boutique.
Inschrijving: een inschrijving waarmee een Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2
Lid/ Leden: de natuurlijk(e) perso(o)nen (m/v), of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Premium Fitness en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2 en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst
Thuisvestiging: de Premium Fitness Boutique vestiging die in de Overeenkomst wordt aangemerkt als thuisclub.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG
a. Lid worden bij Premium Fitness kan op de volgende manieren:
1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.premiumfitness.nl); of
2. het papieren inschrijfformulier, in te vullen en te ondertekenen bij iedere Premium Fitness Boutique vestiging.
3. Via het invullen van het digitale inschrijfformulier op een device aanwezig op een Premium Fitness Boutique.
3. Telefonische inschrijving via 023- 7100057 (gebruikelijke belkosten); of
4. de – in geval van Bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.
b. Bij inschrijving via de website of telefonisch heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven
in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van Inschrijving die zijn beschreven in artikel 2a sub 2 en 4. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen
tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Premium Fitness naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.
c. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Premium Fitness.
d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Premium Fitness, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
e. Uitsluitend ingeschreven leden hebben toegang tot een Premium Fitness Boutique vestiging.
Premium Fitness heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in een Premium Fitness vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.
f. Om toegang te krijgen tot een Premium Fitness Boutique vestiging is de minimumleeftijd 16 jaar. Jeugdleden tot 18 jaar dienen bij inschrijving op de Premium Fitness vestiging te verschijnen samen met een ouder / wettelijke vertegenwoordiger(s). Zowel de het jeugdlid als zijn of haar ouders / verzorgers dienen de overeenkomst te ondertekenen.
g. In het geval van speciale acties kan Premium Fitness aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.
H. Overdraagbaarheid: een lidmaatschap van Premium Fitness is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar een ander natuurlijk persoon.
I. Om als gast toegang tot een Premium Fitness Boutique vestiging te krijgen dient een proefles te worden aangevraagd via de site, telefonisch of bij de op de het moment aanwezige trainer / trainster bij de vestiging. Een andere mogelijkheid is het volgen van een rondleiding, gegeven door een trainer / trainster werkend bij Premium Fitness. All huisregels zijn ook van toepassing op de Gast tijdens diens aanwezigheid in de club. De Gast mag gebruik maken van alle faciliteiten op de club, met uitzondering van een rondleiding.
ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN
a. Premium Fitness bepaalt per Premium Fitness Boutique vestiging de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten.
Overeenkomst.
b. Premium Fitness is gerechtigd om een Premium Fitness vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
c. Premium Fitness is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Premium Fitness vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen
d. Premium Fitness is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde Premium Fitness vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
e. Indien de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een andere Premium Fitness vestiging kan sporten, en gaat, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Overeenkomst en de machtiging tot SEPA automatische incasso automatisch over op een andere Premium Fitness vestiging, met dien verstande dat de andere Premium Fitness vestiging binnen een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging ligt.
f. Premium Fitness is gerechtigd om een Premium Fitness vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen Premium Fitness vestiging in een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.
ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING
a. De lidmaatschapsvormen welke Premium Fitness haar lieden biedt verschaffen het lid toegang tot de aangeboden activiteiten in alle Premium Fitness Boutique filialen. Hiervan zijn alle activiteiten uitgezonderd die beschikbaar zijn tegen een meerprijs.
b. Een Overeenkomst bij Premium Fitness wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven en overeengekomen bij de inschrijving,
c. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid of de deelnemer een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Premium Fitness, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
d. Premium Fitness behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen.
Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.
e. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.premiumfitness.nl of bij een trainer / trainster van een Premium Fitness vestiging op te vragen.
f. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
g. Termijnbetaling van alle Premium Fitness Boutique abonnementen is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.
Een abonnementsovereenkomst tussen Premium Fitness en het Lid is maandelijks opzegbaar.
h. Bij niet tijdige ontvangst door Premium Fitness van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Premium Fitness is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.f hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
i. Het Premium Fitness lid kan door een medewerker/ medewerkster de toegang worden ontzegd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Premium Fitness de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
j. Premium Fitness behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden.
Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
k. Indien het Lid geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
l. Premium Fitness behoudt zich per Premium Fitness vestiging het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.
m. Indien Lid en/of Deelnemer gaat verhuizen zal de Thuisvestiging van het Lid / Deelnemer worden omgezet naar de dichtstbijzijnde Premium Fitness Vestiging van het nieuwe woonadres. Indien er geen Premium Fitness vestiging is in een straal van 5 km van het nieuwe woonadres wordt de Overeenkomst naar keus van het Lid / Deelnemer overgezet naar een Premium Fitness Vestiging naar keuze, danwel krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
n. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van Premium Fitness aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.
ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (info@premiumfitness.nl) of bij de trainer / trainster werkend bij Premium Fitness.
De opzegtermijn is 1 maand vanaf de dag van opzegging.
c. Premium Fitness behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schadelijk gedrag / onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Premium Fitness, het Lid de toegang tot een Premium Fitness Boutique vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.
ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van het aanbod van Premium Fitness, is geheel voor eigen risico van het Lid / de deelnemer .
b. Premium Fitness en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid / de Deelnemer.
c. Het Lid / de Deelnemer zal zowel Premium Fitness als de trainer / trainster vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. Premium Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid / de deelnemer.
e. Alle bovenstaande zaken zijn van toepassing op het volledige terrein van iedere Premium Fitness Boutique vestiging. Hieronder vallen uiteraard ook de parkeerplaats, de buitensport faciliteiten en alle fitness-en sportactiviteiten binnen de muren van ieder filiaal.
ARTIKEL 8: KLACHTEN
In geval van klachten met betrekking tot Premium Fitness dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de aanwezige trainer/trainster in de desbetreffende Premium Fitness Boutique vestiging. Indien dit niet mogelijk is kunt u uw klacht mailen naar info@pemiumfitness.nl
ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS
a. Premium Fitness verwerkt de persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet-en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
b. In de privacyverklaring van Premium Fitness wordt op een rijtje gezet welke gegevens door Premium Fitness worden verwerkt, voor welke doeleinden Premium Fitness dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.
c. Om veiligheidsredenen maakt Premium Fitness mogelijk gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de Club 24 uur per dag te observeren.
d. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal en buitensport ruimte en is niet aanwezig in de toilet- en kleedruimtes.
ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Premium Fitness aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Premium Fitness zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de desbetreffende Premium Fitness Boutique vestiging is gevestigd.
ARTIKEL 11: TOT SLOT
a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Premium Fitness te accepteren en hiernaar te handelen.
b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Premium Fitness zijn terug te vinden op www.premiumfitness.nl en op te vragen bij de balie van een Premium Fitness Boutique vestiging.
c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Premium Fitness en het lid

Artikel 12: Aanvullende voorwaarden met betrekking tot Personal Training.
a. Op alle Personal Training en small group training activiteiten aangeboden door Premium Fitness zijn de algemene voorwaarden actief van Personal Training Kennemerland. Personal Training Kennemerland is onderdeel van Jan Loogman Personal Training Group. Alle personal trainers welke werkzaam zijn op het grondgebied van de desbetreffende Premium Fitness Boutique vestiging vallen onder Personal Training Kennemerland.
Algemene Voorwaarden Personal Training Kennemerland ( www.ptkennemerland.nl )
b. Trainingen worden maandelijks of achteraf gefactureerd. Indien u een voorkeur heeft voor een
bepaalde datum, kunt u dit aan te geven. Het is niet mogelijk dit bedrag in termijnen te betalen. Het
gefactureerde bedrag dient binnen 7 dagen te worden voldaan.

b. Het afzeggen van een training dient minimaal 24 uur van te voren te worden gemeld dit kan
telefonisch, per mail, sms of WhatsApp. Indien dit niet het geval is zal deze training volledig in
rekening worden gebracht.

c. Wanneer een klant te laat komt zal de training worden ingekort tot de afgesproken tijd.
Wanneer buiten trainingen door (zeer)slecht weer niet door kunnen gaan, zal er samen met de klant
tijdig voor een alternatief worden gekeken.

d. Locaties worden altijd voorafgaande aan de trainingen mondeling, telefonisch of schriftelijk
overeengekomen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de klant.
Personal Training op locatie is 7 dagen per week mogelijk tussen 6.00 en 21.00 uur.

e. Personal Training Kennemerland is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere
activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende
zaken verloren gaan.

e. Personal Training Kennemerland is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere
wijze schade lijdt.

f. Al onze metingen worden met de grootste precisie uitgevoerd. Echter kunnen aan de metingen geen worden rechten ontleent.

g. Het intakeformulier dient voorafgaande aan de eerste fysieke training volledig ingevuld en
ondertekent te zijn.
h. Personal Training Kennemerland kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde
resultaten.
i. Uw gegevens worden strikt persoonlijk behandeld en nimmer zonder overleg verstrekt aan derden.
j. Bij ziekte van uw Personal Training Kennemerland trainer wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
k. Vakanties van uw Personal Training Kennemerland trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De trainingen zullen dan worden verzet tot hij of zij weer terug is of in samenspraak met de klant tijdelijk worden overgenomen door een andere trainer, werkzaam bij Personal Training Kennemerland. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.
l. Op alle overeenkomsten tussen Personal Training Kennemerland en een wederpartij is het
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met
overeenkomsten tussen Personal Training Kennemerland en een wederpartij, waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren,
zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Personal Training Kennemerland.

Share

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!